ડચ બંધારણમાં સુધારો: ભવિષ્યમાં ગોપનીયતા સંવેદનશીલ ટેલિકમ્યુનિકેશન વધુ સુરક્ષિત

12 જુલાઈ, 2017 ના રોજ, ડચ સેનેટે સર્વસંમતિથી ગૃહ અને રાજ્યના સંબંધોના પ્લાસ્ટરકના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી, નજીકના ભવિષ્યમાં, ઇમેઇલની ગુપ્તતા અને અન્ય ગોપનીયતા સંવેદનશીલ ટેલિકમ્યુનિકેશનને વધુ સારી રીતે સુરક્ષિત કરો. ડચ બંધારણનો આર્ટિકલ 13 ફકરો 2 જણાવે છે કે ટેલિફોન ક callsલ્સ અને ટેલિગ્રાફ કમ્યુનિકેશનની ગુપ્તતા અજેય છે. જો કે, ટેલિકમ્યુનિકેશન આર્ટિકલ 13 ફકરા 2 ના ક્ષેત્રમાં તાજેતરના જબરજસ્ત વિકાસને જોતા અપડેટની જરૂર છે. નવા ટેક્સ્ટ માટેની દરખાસ્ત નીચે મુજબ છે: "દરેક વ્યક્તિ તેના પત્રવ્યવહાર અને ટેલિકમ્યુનિકેશંસની ગુપ્તતા માટે આદર મેળવવા હકદાર છે". ડચ બંધારણની કલમ 13 ને બદલવાની પ્રક્રિયા ગતિમાં મૂકવામાં આવી છે.

2017-07-12

શેર