નોંધણીની જાહેર અને સામાન્ય રીતે સુલભતા જાહેરાત

(કાનૂની વ્યવસાય નિયમોની કલમ 35 બી (1) અનુસાર)

ટોમ મેવિસ

ટોમ મેઇવિસે નેધરલેન્ડ બારના કાનૂની વિસ્તારોના રજિસ્ટરમાં નીચેના કાનૂની ક્ષેત્રો નોંધાવી દીધા છે:

સામાન્ય પ્રથા: પેટા નોંધણીઓ નાગરિક કાયદો, વહીવટી કાયદો, ગુનાહિત કાયદો

નેધરલેન્ડ બારના ધોરણો અનુસાર નોંધણી તેને દરેક નોંધાયેલા કાનૂની ક્ષેત્રોમાં દર વર્ષે દસ પ્રશિક્ષણ ક્રેડિટ મેળવવા માટે ફરજ પાડે છે.

મેક્સિમ હોડક

મેક્સિમ હોડાકે નેધરલેન્ડ બારના કાનૂની વિસ્તારોના રજિસ્ટરમાં નીચેના કાનૂની ક્ષેત્રો નોંધાવી દીધા છે:

કંપની કાયદો

નેધરલેન્ડ બારના ધોરણો અનુસાર નોંધણી તેને દરેક નોંધાયેલા કાનૂની ક્ષેત્રોમાં દર વર્ષે દસ પ્રશિક્ષણ ક્રેડિટ મેળવવા માટે ફરજ પાડે છે.