નોંધણીની જાહેર અને સામાન્ય રીતે સુલભતા જાહેરાત

(કાનૂની વ્યવસાય નિયમોની કલમ 35 બી (1) અનુસાર)

ટોમ મેવિસ

ટોમ મેઇવિસે નેધરલેન્ડ બારના કાનૂની વિસ્તારોના રજિસ્ટરમાં નીચેના કાનૂની ક્ષેત્રો નોંધાવી દીધા છે:

Law કંપની કાયદો
Ons વ્યક્તિઓ અને કૌટુંબિક કાયદો
• ગુનેગાર માટે નો કાયદો
Loyment રોજગાર કાયદો

નેધરલેન્ડ બારના ધોરણો અનુસાર નોંધણી તેને દરેક નોંધાયેલા કાનૂની ક્ષેત્રોમાં દર વર્ષે દસ પ્રશિક્ષણ ક્રેડિટ મેળવવા માટે ફરજ પાડે છે.

મેક્સિમ હોડક

મેક્સિમ હોડાકે નેધરલેન્ડ બારના કાનૂની વિસ્તારોના રજિસ્ટરમાં નીચેના કાનૂની ક્ષેત્રો નોંધાવી દીધા છે:

કંપની કાયદો

નેધરલેન્ડ બારના ધોરણો અનુસાર નોંધણી તેને દરેક નોંધાયેલા કાનૂની ક્ષેત્રોમાં દર વર્ષે દસ પ્રશિક્ષણ ક્રેડિટ મેળવવા માટે ફરજ પાડે છે.