પહોંચાડનાર કોઈ કર્મચારી નથી

'ડિલિવરૂ સાયકલ કુરિયર સિટ્સે ફરવાંડા (20) એક સ્વતંત્ર ઉદ્યોગસાહસિક છે અને કર્મચારી નથી' એ કોર્ટનો ચુકાદો હતો. Amsterdam. ડિલિવર અને ડિલિવરૂ વચ્ચે જે કરાર કરવામાં આવ્યો હતો તે રોજગાર કરાર તરીકે ગણવામાં આવતો નથી - અને આ રીતે ડિલિવરર ડિલિવરી કંપનીમાં કર્મચારી નથી. ન્યાયાધીશના મતે તે સ્પષ્ટ છે કે કરારનો હેતુ સ્વ-રોજગાર કરાર તરીકે હતો. કામ કરવાની પદ્ધતિના આધારે તે સ્પષ્ટ છે કે આ કિસ્સામાં કોઈ ચૂકવણીની રોજગાર નથી.

Law & More