વિદેશમાં તમારા મોબાઇલ ફોનના ઉપયોગ માટેના ખર્ચમાં ઝડપથી ઘટાડો થઈ રહ્યો છે

આજકાલ, યુરોપની વાર્ષિક, સારી લાયક સફર પછી થોડાક સો યુરોના (અજાણતાં) telephoneંચા ટેલિફોન બિલ પર ઘરે આવવાનું પહેલાથી ઘણું સામાન્ય છે. વિદેશમાં મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાના ખર્ચમાં છેલ્લા 90 થી 5 વર્ષોની તુલનામાં 10% થી વધુ ઘટાડો થયો છે. યુરોપિયન કમિશનના પ્રયત્નોના પરિણામે, રોમિંગ ખર્ચ (ટૂંકમાં: પ્રદાતાને વિદેશી પ્રદાતાના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવા માટે બનાવવા માટે કરવામાં આવતા ખર્ચ) પણ 15 જૂન, 2017 ના રોજ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવશે. તે તારીખથી, યુરોપમાં વિદેશી ફોન વપરાશ માટેના ખર્ચ તમારા બંડલમાંથી સામાન્ય ખર્ચની સરખામણીએ બાદ કરવામાં આવશે.

Law & More