સમાચાર

જો તે ડચ પ્રધાન હોત તો…

જો તે સામાજિક બાબતો અને કલ્યાણના ડચ પ્રધાન સહાયકની વાત છે, તો જે પણ કાનૂની લઘુતમ વેતન મેળવે છે, તેને ભવિષ્યમાં કલાક દીઠ સમાન નિયત રકમ મળશે. હાલમાં, ડચ લઘુત્તમ કલાકદીઠ વેતન કામ કરેલા કલાકોની સંખ્યા અને તે ક્ષેત્રમાં કે જેમાં એક કામ કરે છે તેના પર નિર્ભર થઈ શકે છે. આ બિલ આજે ઇન્ટરનેટ પરામર્શ માટે ઉપલબ્ધ થયું છે, જેનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ રસ ધરાવતા (વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ) બિલ પર પોતાની ટિપ્પણી રજૂ કરી શકે છે.

શેર