નોંધાયેલ પત્ર એ એક પત્ર છે જે મેઇલ સિસ્ટમમાં તેના સમય દરમિયાન રેકોર્ડ અને ટ્રેક કરવામાં આવે છે અને તે પહોંચાડવા માટે મેઇલમેનને સહી મેળવવાની જરૂર હોય છે. વીમા પ policiesલિસી અને કાનૂની દસ્તાવેજો જેવા ઘણા કરાર સૂચવે છે કે સૂચના રજિસ્ટર્ડ પત્રના રૂપમાં હોવી જોઈએ. પત્ર રજીસ્ટર કરીને, પ્રેષક પાસે કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે સૂચવે છે કે નોટિસ આપવામાં આવી હતી.

શેર