વકીલ શું કરે છે

વકીલને કાયદાની પ્રેક્ટિસ કરવા માટેનું લાઇસન્સ આપવામાં આવે છે, અને તે તેમના ગ્રાહકના અધિકારોની સુરક્ષા કરતી વખતે કાયદાનું પાલન કરવાની ફરજ પાડે છે. વકીલ સાથે સામાન્ય રીતે જોડાયેલી કેટલીક ફરજોમાં શામેલ છે: કાનૂની સલાહ અને સલાહ આપવી, સંશોધન કરવું અને માહિતી અથવા પુરાવા એકત્રિત કરવો, છૂટાછેડા, વિલ્સ, કરારો અને સ્થાવર મિલકત વ્યવહારોથી સંબંધિત કાનૂની દસ્તાવેજો દોરવા અને કોર્ટમાં કાર્યવાહી કરવી અથવા બચાવ કરવો.

Law & More B.V.