કાયદાના વિવિધ પ્રકારો શું છે

જ્યારે ત્યાં ઘણાં વિવિધ પ્રકારનાં કાયદા છે જેનો અભ્યાસ અને વિચારણા કરી શકાય છે, તેમ છતાં, તેમને બે મૂળભૂત કેટેગરીમાં જૂથ બનાવવું હંમેશાં સૌથી સરળ છે: જાહેર કાયદા અને ખાનગી કાયદા. સરકાર દ્વારા નાગરિકોના વર્તનને વધુ સારી રીતે ગોઠવવા અને નિયમન કરવા માટે સરકાર દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલા જાહેર કાયદા છે, જેમાં મોટેભાગે ગુનાહિત કાયદા અને બંધારણીય કાયદા શામેલ હોય છે. ખાનગી કાયદા તે છે જે વ્યક્તિઓ વચ્ચેના વ્યવસાય અને ખાનગી કરારને નિયંત્રિત કરવામાં સહાય માટે સ્થાપિત થાય છે, જેમાં સામાન્ય રીતે ત્રાસ કાયદો અને સંપત્તિ કાયદા શામેલ હોય છે. કાયદો એ એક વ્યાપક સિદ્ધાંત હોવાને કારણે કાયદાને કાયદાના પાંચ ક્ષેત્રોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે; બંધારણીય કાયદો, વહીવટી કાયદો, ગુનાહિત કાયદો, નાગરિક કાયદો અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો.

શેર