બાળ સપોર્ટ છૂટાછેડા

જો બાળકો છૂટાછેડામાં સામેલ હોય, તો બાળક સહાયક નાણાકીય ગોઠવણનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. સહ-વાલીપણાના કિસ્સામાં, બાળકો વૈકલ્પિક રીતે માતાપિતા બંને સાથે રહે છે અને માતાપિતા ખર્ચ વહેંચે છે. તમે મળીને ચાઇલ્ડ સપોર્ટ વિશે કરાર કરી શકો છો. પેરેંટિંગ યોજનામાં આ કરારો કરવામાં આવશે. તમે આ કરાર કોર્ટમાં રજૂ કરશો. બાળ સપોર્ટ અંગે નિર્ણય લેતા જજ બાળકોની જરૂરિયાતો ધ્યાનમાં લેશે. આ હેતુ માટે વિશેષ ચાર્ટ્સ વિકસિત કરવામાં આવ્યા છે, ન્યાયાધીશ આવક લે છે, કારણ કે તે છૂટાછેડા પહેલાંના તબક્કે શરૂઆતના તબક્કે હતા. આ ઉપરાંત, ન્યાયાધીશ તે રકમ નક્કી કરે છે કે જે વ્યક્તિએ ભરણું ચૂકવવું આવશ્યક છે તે ચૂકવી શકે છે. આને ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતા કહેવામાં આવે છે. જે બાળકોની સંભાળ રાખે છે તેની ક્ષમતાને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ન્યાયાધીશ કરારોને અંતિમ બનાવે છે અને તે રેકોર્ડ કરે છે. જાળવણીની રકમ વાર્ષિક ધોરણે વ્યવસ્થિત કરવામાં આવે છે.

શેર