અમર્યાપ્ત કરાર શું છે

અમલવારી કરાર એ એક લેખિત અથવા મૌખિક કરાર છે જેને કોર્ટ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવશે નહીં. ઘણા જુદા જુદા કારણો છે કે કોર્ટ કોઈ કરાર લાગુ કરી શકશે નહીં. કરાર તેમના વિષયના કારણે અમલકારક હોઈ શકે છે, કારણ કે કરારના એક પક્ષે અન્ય પક્ષનો ગેરવાજબી રીતે લાભ લીધો હતો, અથવા કરારના પૂરતા પુરાવા ન હોવાને કારણે.

Law & More B.V.