શેરહોલ્ડરો કરાર શું છે

શેરહોલ્ડર એક વ્યક્તિગત અથવા સંસ્થા છે (કોર્પોરેશન સહિત) કે જે જાહેર અથવા ખાનગી નિગમમાં સ્ટોકના એક અથવા વધુ શેરોની કાયદેસર માલિકી ધરાવે છે. શેરધારકોનું કરાર, જેને શેરધારકોનો કરાર પણ કહેવામાં આવે છે, તે કંપનીના શેરહોલ્ડરો વચ્ચેની એક ગોઠવણ છે જેનું વર્ણન કરે છે કે કંપનીને કેવી રીતે ચલાવવું જોઈએ અને શેરહોલ્ડરોના અધિકાર અને ફરજોની રૂપરેખા આપે છે. કરારમાં કંપનીના સંચાલન અને વિશેષાધિકારો અને શેરહોલ્ડરોના રક્ષણ વિશેની માહિતી શામેલ છે.

Law & More B.V.