કાનૂની કરાર શું છે

કાનૂની કરાર એ બે અથવા વધુ પક્ષો વચ્ચે કાનૂની રીતે લાગુ કરાયેલ કરાર છે. તે મૌખિક અથવા લેખિત હોઈ શકે છે. લાક્ષણિક રીતે, એક પક્ષ લાભ માટે બદલામાં બીજા માટે કંઈક કરવાનું વચન આપે છે. કાનૂની કરારમાં કાયદેસર હેતુ, પરસ્પર કરાર, વિચારણા, સક્ષમ પક્ષો અને અમલવાહક બનવા માટે અસલી સંમતિ હોવી આવશ્યક છે.

Law & More B.V.