ધંધો શું છે

બિઝનેસ એ કંપની માટેનો બીજો શબ્દ છે. એક કંપની વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે જેનો હેતુ માલ અથવા સેવાઓ વેચવાથી અને પ્રદાન કરીને નફો મેળવવામાં આવે છે.

Law & More B.V.