જામીન એટલે શું

જામીનગીરી એ એક કરાર છે જ્યાં એક વ્યક્તિ સલામતી અથવા અન્ય હેતુ માટે અન્ય વ્યક્તિની સંપત્તિનો શારીરિક કબજો લેવાની સંમતિ આપે છે, પરંતુ તેની માલિકી લેતી નથી, તે સમજ સાથે તે પછીની તારીખે પરત આવશે.

Law & More B.V.