ડિસક્લેમર

પર પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતી Law & More B.V. વેબસાઇટનો હેતુ ફક્ત સામાન્ય માહિતી તરીકે સેવા આપવાનો છે. આ માહિતીમાંથી કોઈ હક મેળવી શકાશે નહીં. Law & More B.V. હોલ્ડ કરી શકાતી નથી અને વેબસાઇટ પર પૂરા પાડવામાં આવેલી કોઈપણ અપૂર્ણ અને / અથવા અચોક્કસ માહિતીના પરિણામે થતા નુકસાન માટે જવાબદાર નથી. ને માહિતી મોકલી છે Law & More B.V. ની વેબસાઇટ પર ઇમેઇલ અથવા સંપર્ક ફોર્મ દ્વારા Law & More B.V. સુરક્ષિત નથી અને તે ગુપ્ત ગણવામાં આવશે નહીં.

શેર