સગર્ભાવસ્થા પછી માનસિક ફરિયાદોના પરિણામે કામની અસમર્થતા પછી ડચ બીમારી લાભો કાયદો?

માંદગી લાભ અધિનિયમ

માંદગી બેનિફિટ્સ એક્ટના આર્ટિકલ a a એ ના આધારે કામ કરાવવામાં સક્ષમ ન હોય તે સ્ત્રી વીમા કંપનીને ચુકવણી પ્રાપ્ત કરવાની હકદાર છે જો કામ કરવામાં અસમર્થતાનું કારણ ગર્ભાવસ્થા અથવા જન્મ આપવાનું છે. ભૂતકાળમાં, મનોવૈજ્ complaintsાનિક ફરિયાદો, જેનાથી કામ કરવામાં અક્ષમ થવાનું કારણ બને છે, અને ગર્ભાવસ્થા અથવા જન્મ આપતા વચ્ચેનું જોડાણ ભાગ્યે જ બનાવવામાં આવ્યું હતું અને માન્યતા મળી હતી. તાજેતરનો કેસ કાયદો આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને બદલાવ દર્શાવે છે.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

શેર
Law & More B.V.