દરેક સંસ્થા તેની પ્રવૃત્તિઓ પ્રામાણિકતા સાથે કરે છે ...

હાઉસ ફોર વ્હિસલ બ્લોવર્સ એક્ટ

દરેક સંસ્થા તેની પ્રવૃત્તિઓ પ્રામાણિકતા સાથે કરતી નથી. ઘણા, જો કે, એલાર્મ વગાડવામાં ડરતા હોય છે, હવે અનુભવ વારંવાર બતાવે છે કે વ્હિસલ બ્લોઅર્સ હંમેશાં પૂરતા પ્રમાણમાં સુરક્ષિત ન હતા. હાઉસ ફોર વ્હિસલ બ્લોવર્સ એક્ટ, જે જુલાઈ, 2016 માં અમલમાં આવ્યો હતો, તેનો હેતુ આમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો અને 50 થી વધુ કર્મચારીઓ ધરાવતા સંગઠનોમાં ગેરરીતિની જાણ કરવા માટે નિયમો મૂકવામાં આવ્યા હતા. સૈદ્ધાંતિક રીતે, ધારો એમ્પ્લોયર અને કર્મચારીની આસપાસ બનાવવામાં આવે છે. રોજગાર કાયદાના કેસ કરતાં અલગ રીતે, આ શરતોનો વ્યાપક અર્થ એક્ટના પ્રકાશમાં અર્થઘટન કરવામાં આવે છે. તેથી, અનિયમિત પણ આ નિયમોને પાત્ર છે.

22-02-2017

Law & More