ઘણા લોકો સમાવિષ્ટોને સમજ્યા વિના કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે છે

કરારની સામગ્રીને ખરેખર સમજી લીધા વિના સહી કરો

સંશોધન બતાવે છે કે ઘણા લોકો ખરેખર તેની કરારની સામગ્રીને સમજ્યા વિના કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે છે. મોટાભાગના કેસોમાં આ કરાર, રોજગાર કરાર અને સમાપ્તિ કરાર ભાડે અથવા ખરીદવાની ચિંતા છે. કરારને ન સમજવા માટેનું કારણ ઘણીવાર ભાષાના ઉપયોગમાં મળી શકે છે; કરારમાં ઘણી વાર ઘણી કાનૂની શરતો હોય છે અને નિયમિત રીતે સત્તાવાર ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, એવું લાગે છે કે ઘણા લોકો કરાર પર સહી કરતા પહેલા યોગ્ય રીતે વાંચતા નથી. ખાસ કરીને 'નાનું છાપું' વારંવાર ભૂલી જાય છે. પરિણામે, લોકો કોઈપણ સંભવિત 'કેચ' વિશે જાણતા નથી અને કાનૂની સમસ્યાઓ .ભી થઈ શકે છે. જો લોકો કરારને યોગ્ય રીતે સમજે તો ઘણી વાર આ કાનૂની સમસ્યાઓથી બચી શકાયું. ઘણી વાર, કરારો જેમાં મોટા પરિણામો હોઈ શકે છે તે શામેલ છે. તેથી, તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે તમે સહી કરો તે પહેલાં તમે કરારની સંપૂર્ણ સામગ્રીને સમજો. આ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે કાનૂની સલાહ મેળવી શકો છો. Law & More તમને તમારા કરારો કરવામાં સહાય કરવામાં ખુશ થશે.

Law & More