શ્રેણીઓ: બ્લોગ સમાચાર

ડચ બંધારણમાં સુધારો: ભવિષ્યમાં ગોપનીયતા સંવેદનશીલ ટેલિકમ્યુનિકેશન વધુ સુરક્ષિત

12 જુલાઈ, 2017 ના રોજ, ડચ સેનેટે સર્વસંમતિથી ગૃહ અને રાજ્યના સંબંધોના પ્લાસ્ટરકના પ્રસ્તાવને નજીકના ભવિષ્યમાં, ઇમેઇલની ગોપનીયતા અને અન્ય ગોપનીયતા સંવેદનશીલ ટેલિકમ્યુનિકેશનને વધુ સારી રીતે સુરક્ષિત રાખવા માટે મંજૂરી આપી હતી. ડચ બંધારણનો આર્ટિકલ 13 ફકરો 2 જણાવે છે કે ટેલિફોન ક callsલ્સ અને ટેલિગ્રાફ કમ્યુનિકેશનની ગુપ્તતા અજેય છે. જો કે, ટેલિકમ્યુનિકેશન આર્ટિકલ 13 ના ફકરા 2 ના ક્ષેત્રમાં તાજેતરના જબરજસ્ત વિકાસને જોતા અપડેટની જરૂર છે.

ડચ બંધારણ

નવા ટેક્સ્ટ માટેની દરખાસ્ત નીચે મુજબ છે: "દરેક વ્યક્તિ તેના પત્રવ્યવહાર અને ટેલિકમ્યુનિકેશન્સની ગુપ્તતા માટે આદર આપવાનો હકદાર છે". ડચ બંધારણની કલમ 13 ને બદલવાની પ્રક્રિયા ગતિમાં મૂકવામાં આવી છે.

શેર